* نشریات اخراج شده از JCR سال 2013 (توضیحات و دلایلی در این مورد)