کارکنان


نام و نام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیکی
فاطمه حسنی آشورزاده  برنامه ریز و کارشناس آموزشی بخش 
مسئول مرکز کامپیوتر S9
 31322548  
ربابه زنگی آبادی مسئول دفتر بخش  31322540  
منصور بلوچ نژاد کارمند آزمایشگاه  31322545  
احمد سعیدی کارشناس آزمایشگاه   31322548