چارت (برنامه) درسی ورودی 95

چارت درسی چهار ترم اول برای همه گرایشها

چارت (برنامه) درسی چهار ترم اول برای همه گرایشهای ورودی 95 بر روی سایت قرار گرفت. 
فایل pdf چارت 95

اکیدا توصیه می شود که واحدهای درسی مطابق چارت اخذ شوند تا در روند تحصیل مشکلی ایجاد نشود. بدیهی است که عواقب هرگونه بی دقتی در اخذ واحد و عدم رعایت موارد ذکر شده در برنامه درسی مستقیما متوجه دانشجو خواهد بود.