نکات قابل توجه دانشجویان در برگزاری آزمون‌های پایان نیمسال اول 1400-1399.