نحوۀ برگزاری کلاس‌ها در هفته اول و دوم نیمسال دوم 1401-1400دانشگاه شهید باهنر کرمان