مهلت تحویل پروژه کارشناسی

6 خرداد 96
دانشجویانی که درس پروژه کارشناسی را در تابستان 95 اخذ نموده اند، حداکثر تا خرداد فرصت دارند که گزارش پروژه را به دفتر بخش تحویل نمایند. گزارش باید ابتدا به تائید و امضای استاد راهنمای پروژه رسیده باشد.