محتوی ریاست بخش


   نام و نام خانوادگی: مهدی افتخاری
 رتبه علمی: دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترای هوش مصنوعی
 مدت تصدی: فروردین 1399
 تلفن: 31322541
 پست الکترونیکی:

m.eftekhari@uk.ac.ir