فهرست نشریات نامعتبر

فهرست نشریات نا معتبر شهریور 94
فهرست نشریات نا معتبر از شهریور 94 را در فایل ضمیمه مشاهده فرمایید

blacklistjournals1.pdf