فرم ها و شیوه نامه های پژوهشی اعضای هیئت علمی


  • فرم درخواست تالیف/ ترجمه کتاب (فایل WORD)
  • فرم زمان بندی طرحهای تحقیقاتی تولید علم نافع اعضای هیات علمی (فایل WORD)
  • پرسشنامه طرح پژوهشی اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام (فایل WORD)
  • فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی تولید علم نافع(طرحهای 5 ساله) اعضا هیات علمی (فایل WORD)
  • فرم درخواست مجوز راهنمایی یامشاوره پایان نامه اعضا هیات علمی دانشکده فنی در سایر دانشگاه های کشور (فایل WORD)
  • نحوه تدوین گزارش طرح های پژوهشی (فایل PDF)
  • عنوان صحیح دانشگاه جهت ارزشیابی مقالات و سایر تولیدات علمی (فایل PDF)
  • شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی (فایل PDF)