فرم های آموزشی و پژوهشی کارشناسی ارشد

  • فرم پیشنهاد پایان نامه (پروپوزال) (فایل WORD)
  • فرم و نحوه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد (گروه هوش مصنوعی)(فایل WORD و فایل PDF)
  • فرم درخواست دفاع از پایان نامه (گروه هوش مصنوعی) (فایل WORD)
  • فرمت نگارش پایان نامه ارشد (فایل WORD)
  • دستورالعمل تنظیم و  نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد (فایل WORD و فایل PDF)+اصلاحیه گروه هوش مصنوعی(فایل WORD)
  • فرمت جلد پایان نامه های  کارشناسی ارشد (فایل WORD)
  • فرم ثبت و توصیف پایان نامه برای کتابخانه (فایل WORD)
  • عنوان صحیح دانشگاه جهت ارزشیابی مقالات و سایر تولیدات علمی (فایل PDF)