نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فایل ها و فرم های پژوهشی اعضای هیئت علمی

فایل ها و فرم های پژوهشی اعضای هیئت علمی


فرم هاو شیوه نامه های پژوهشی 

 • فرم درخواست تالیف/ ترجمه کتاب (فایل WORD)

 • فرم زمان بندی طرحهای تحقیقاتی تولید علم نافع اعضای هیات علمی (فایل WORD)

 • پرسشنامه طرح پژوهشی اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام (فایل WORD)

 • فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی تولید علم نافع(طرحهای 5 ساله) اعضا هیات علمی (فایل WORD)

 • فرم درخواست مجوز راهنمایی یامشاوره پایان نامه اعضا هیات علمی دانشکده فنی در سایر دانشگاه های کشور (فایل WORD)

 • نحوه تدوین گزارش طرح های پژوهشی (فایل PDF)

 • عنوان صحیح دانشگاه جهت ارزشیابی مقالات و سایر تولیدات علمی (فایل PDF)

 • شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی (فایل PDF)

 • فرم و شیوه نامه های اداری 
 • فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی (فایل WORD)

 • تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی (فایل RAR)

 • فرم تقاضای ماموریت یا مرخصی (فایل PDF)

 • فرم هاو شیوه نامه های آموزشی