ظرفیت کارآموزی

ظرفیت کارآموزی شرکت ها و واحدهای صنعتی در سال 96

برای مشاهده ظرفیت کارآموزی شرکت ها و واحدهای صنعتی در سال 96 فایل زیر ببینید.
ظرفیت کارآموزی