ظرفیت های اعلام شده از صنایع برای کارآموزی در نیمسال دوم سال 96-95


فایل های زیر را ببینید:
فایل 1 و فایل 2