شرکت های پذیرنده کارورز برای تابستان 96

ظرفیت کارورزی اعلام شده از طرف صنعت

برای آگاهی از ظرفیت کارورزی اعلام شده از طرف صنعت و لیست شرکت های پذیرنده کارورز، فایل زیر را ببینید. 
دانشجویان علاقمند برای نام نویسی برای کارورزی در اسرع وقت به دفتر بخش خانم زنگی آبادی مراجعه نمایند.
لیست شرکت ها