روسای پیشین بخش

رؤسای قبلی 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

محمد علایی استادیار  دکترای معماری کامپیوتر اسفند 94 - شهریور 96 m_alaei[@]uk.ac.ir
وحید ستاری نایینی استادیار  دکترای معماری کامپیوتر   vsnaeini[@]uk.ac.ir
علی اکبر نیک نفس استادیار دکترای ر یاضی کاربردی   niknafs [@] uk.ac.ir
محمد علایی استادیار دکترای معماری کامپیوتر   m_alaei[@]uk.ac.
مجید محمدی استادیار دکترای معماری کامپیوتر   mohammadi[@]mail.uk.ac.ir
سعید سریزدی دکترا      
حسین نوروز زاده