درخواست و ثبت نام پروژه کارشناسی


دانشجویانی که تمایل دارند پروژه کارشناسی را ثبت نام نمایند، باید فرم درخواست پروژه کارشناسی را تکمیل کرده و به دفتر بخش تحویل دهند.