دانشگاهها


دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی  

پژوهش و فناوری

دانشگاه ها

فرهنگستان علوم

شبکه علمی کشور

پژوهش هاي علمي صنعتي

مرکز پژوهش های مجلس

مدارک علمی ایران

مرکز تحقیقات فیزیک نظری

تحقيقات سياست علمي کشور

مرکز علوم و تکنولوژي پيشرفته

موزه ملي علوم و فناوري

جشنواره خوارزمي

پژوهشگاه فناوری های نوین

ستاد ویژه فناوری نانو

پژوهشگاه هوافضا

پژوهشگاه دانشهاي بنيادي

پژوهشگاه پلیمر

پژوهشگاه ژنتیک

پژوهشگاه زلزله

پژوهشگاه مواد

پژوهشکده رويان

پژوهشکده صنايع رنگ

مرکز پژوهشهاي شيمي

مرکز علوم پايه زنجان

مرکز ملي اقيانوس شناسي

شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان

موسسه پژوهش آموزش عالي

دانشهاي بنيادي

مرکز ملي تحقيقات ژنتيک

پایگاه اطلاعات علمی

پارک علم و فناوري تبريز

پارک علم و فناوري اراك

پارک علم و فناوري پرديس

پارک علم و فناوري خراسان

پارک علم و فناوري سمنان

پارک علم و فناوري فارس

پارک علم و فناوري گيلان

پارک علم و فناوري يزد

جهاد دانشگاهیدانشگاه تهران

صنعتي شريف

اميركبير

علامه طباطبايي

آزاد اسلامی

شهيد بهشتي

تربیت مدرس

علم و صنعت

خواجه نصير

اصفهان

بین المللی امام خمینی

صنعتی اصفهان

امام صادق (ع)

فردوسی

تبریز

صنعتی سهند

گیلان

مازندران

یزد

شهرکرد

اراک

اردبیل

اروميه

الزهرا

ايلام

بوعلي سينا

بيرجند

پيام نور

جامع علمي-کاربردي

خليج فارس

رازي

زنجان

سمنان

سيستان و بلوچستان

شاهد

شهيد باهنر کرمان

شهيد چمران اهواز

شيراز

صنعتي شاهرود

صنعتي شيراز

منابع طبيعي گرگان

قم

لرستان

ياسوج

کاشان

کردستان