حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و کسر خدمت

شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران آمادگی حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی را اعلام داشته و کسر خدمت مربوطه را در دفترچه ای توضیح داده است.
شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، آمادگی حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی را اعلام داشته  که کسر خدمت مربوطه را در دفترچه ای در سایت این شرکت به آدرس زیر می توانید مشاهده فرمایید
http://www.nppd.co.ir/Portal/Home/