جشنواره فرهنگی دانشجویی با نوآوری در خلق صنایع دستی کاربردی( تمدید شد )