تماس با ما

تلفن: 31322540-034،  50 - 33220041-034، داخلی 2540
  تلفکس : 03433235901
  پست الکترونیکی: comeng@uk.ac.ir
  آدرس: کرمان بزرگ راه امام خمینی (ره) میدان افضلی پور- دانشگاه شهید باهنر