تلفن های بخش مهندسی کامپیوتر

تلفن های بخش مهندسی کامپیوتر (پردیزه افضلی پور)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

بخش / واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره فاکس

1

آقای دکتر مجید محمدی

رئیس بخش

مهندسی کامپیوتر

2541

33257501

33257501

2

خانم ربابه زنگی آبادی

مسئول بخش

مهندسی کامپیوتر

2540

33257501

33257501

3

آقای دکتر وحید ستاری

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

2544

 

 

4

آقای دکترعلی اکبر نیک نفس

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

3252

 

 

5

آقای دکتر حمید میروزیری

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

3254

 

 

6

آقای دکتر مهدی افتخاری

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

3251

 

 

7

خانم دکتر فاطمه افسری

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

2547

 

 

8

آقای دکترمحمد جواد رستمی

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

2542

 

 

9

خانم دکتر پروین صفاپور

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

2543

 

 

10

آقای دکتر عباس بحرالعلوم

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

2497

 

 

11

آقای دکتر امید عابدی

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

3256

 

 

12

آقای دکتر مصطفی قاضی زاده

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

3258

 

 

13

خانم دکتر مهدیه قزوینی

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

3257

 

 

14

آقای دکتر بهنام قوامی

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

3255

 

 

15

خانم دکترآزاده عمرانی

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

 

 

 

16

آقای دکتر مسعود سعید

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

3253

 

 

17

آقای دکتر حسین قاسمعلی زاده

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

 

 

 

18

خانم دکتر حدیث محسنی

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

 

 

 

19

آقای دکتر وحید جمشیدی

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

 

 

 

20

آقای دکتر میروزیری (آزمدار)

هیأت علمی

مهندسی کامپیوتر

2545

 

 

21

خانم فاطمه حسنی آشورزاده

کارشناس

مهندسی کامپیوتر

2548

 

 

22

آقای احمد سعیدی

کارشناس

مهندسی کامپیوتر

3249

 

 

23

آقای منصور بلوچ نژاد

کارمند

مهندسی کامپیوتر

2549

 

 

24

خانم اکرم متصدی زاده

مسئول بخش

مهندسی کامپیوتر

2540