تحویل گزارش پروژه کارشناسی

10 شهریور، آخرین مهلت تحویل گزارش پروژه کارشناسی

دانشجویانیکه  که درس پروژه کارشناسی را در مهرماه 1394 گرفته اند، حداکثر تا دهم شهریور فرصت دارند گزارش نهایی خود را که به تایید و امضای استاد مشاور پروژه رسیده باشد، برای داوری به دفتر بخش تحویل نمایند.