تحویل پروژه کارشناسی

موعد تحویل: 19 شهریور 96

دانشجویانی که مهر 95 پروژه کارشناسی را اخذ کرده اند، حداکثر تا 19 شهریور فرصت دارند که مستندات خود را که به تایید و امضای استاد راهنمای ایشان رسیده است، به بخش تحویل دهند.