آیین نامه ها و اطلاعیه های کارشناسی ارشد


 • آیین نامه کارشناسی ارشد (فایل PDF)

 • آیین نامه استعداد درخشان (فایل PDF)

 • سرفصل کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر - 5 گرایش (فایل RAR)

فرم ها  آموزشی  و پژوهشی

 • فرم پیشنهاد پایان نامه (پروپوزال) (فایل WORD)

 • فرم صورتجلسه و نحوه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد ( فایل PDF)

 • فرمت نگارش پایان نامه ارشد (فایل WORD)

 • دستورالعمل تنظیم و  نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد (فایل WORD و فایل PDF)+اصلاحیه گروه هوش مصنوعی(فایل WORD)

 • فرمت جلد پایان نامه های  کارشناسی ارشد (فایل WORD)

 • فرم ثبت و توصیف پایان نامه برای کتابخانه (فایل WORD)

 • عنوان صحیح دانشگاه جهت ارزشیابی مقالات و سایر تولیدات علمی (فایل PDF)

فرم ها وهزینه های کارکرد پایان نامه 

 • فرم شماره یک- فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان نامه (فایل PDF)

 • مبالغ کمک هزینه حمایت از پایان نامه (فایل PDF)

فرم ها و اطلاعیه های فارغ التحصیلان 

 • جزئیات مراحل انجام فراغت از تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فایل PDF)

 • فرم تقاضای فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فایل WORD)