آیین نامه ها و اطلاعیه های کارشناسی


 • سرفصل کارشناسی مهندسی کامپیوتر مصوب سال1392 (فایل PDF)

 

 

 • آیین نامه استعداد درخشان (فایل PDF)

 • آیین نامه مهمانی و انتقال (فایل PDF)

راهنمای کار آموزی 

 • راهنمای ثبت نام کارآموزی در پیشخوان خدمت (فایل PDF)

  • چگونه گزارش پایان کارآموزی بنویسیم (فایل WORD)

 • پروژه کارشناسی 

  • موارد موثر در ارزیابی پروژه کارشناسی (فایل PDF)

 • قوانین آموزشی 

 • ورودی های بعد از سال 1391 (فایل PDF)

  • انتقال و مهمانی (فایل PDF)

  • آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ورودی های 97 به بعد ( فایل PDF )