اطلاعیه ها و فرم های فارغ التحصیلی

  • جزئیات مراحل انجام فراغت از تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فایل PDF)
  • فرم تقاضای فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (فایل WORD)