اطلاعیه : لینگ گروه واتسپ مخصوص ورودی های مهندسی کامپیوتر ۱۴۰۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان

https://chat.whatsapp.com/FWJYI8loznaFZ8u9knpCIF