اطلاعیه شماره 9 معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص اطلاعات تکمیلی ارتباط غیرحضوری با کارشناسان آموزش کل دانشگاه و تاریخ آزمون جامع

جهت مشاهده فایل کلیک نمایید.