اطلاعیه شماره 45 - برگزاری حضوری کلیه ی کلاس های دانشکده فنی از تاریخ 1401/2/4