اطلاعیه سمینار هم خوانی


?? هم خوان:  یک گروه مطالعاتی و کتابخوانی 

روال این جلسات به این صورت است که ، بخشی از کتابی که با مشورت سایر  اعضای گروه انتخاب شده  توسط فرد یا افرادی برای دیگر حضار بصورت خلاصه توضیح داده میشود و در مورد موضوعات بحث و گفت و گو  میشود . 
 زمان جلسات : روز های شنبه ۱۵:۳۰ _ ۱۷ (موقتاً)
 مکان جلسات : سمینار کامپیوتر
میزبان جلسات : انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

برای اطلاعات ببشتر کانال انجمن را دنبال کنید.