ارتقای آقای دکتر قوامی به درجه دانشیاری


ارتقای آقای دکتر قوامی به مرتبه ی دانشیاری را به ایشان تبریک عرض کرده و برای ایشان آرزوی موفقیت های روز افزون داریم.
بخش مهندسی کامپیوتر