آدرس بخش

آدرس بخش

آدرس: کرمان بزرگ راه امام خمینی

میدان افضلی پور- دانشگاه شهید باهنر

تلفن: 31322540-034،  50 - 33220041-034