کارمندان بخش مهندسی کامپیوتر

برای تماس از خارج از شهر کرمان پیش شماره 034 را وارد کنید.
1 فاطمه حسنی آشورزاده برنامه ریز و کارشناس آموزشی بخش 31322548
2 اکرم متصدی زاده مسئول دفتر بخش 31322540
3 ربابه زنگی آبادی مسئول آزمایشگاه 31322545
4 منصور بلوچ نژاد بازنشسته 31322545
5 احمد سعیدی کارشناس آزمایشگاه 31323249