دانشجویان حداکثر تا مورخ 99/6/15 مهلت دارند  فرم مربوطه را تکمیل نمایند (حداکثر واحد قابل هم نیاز 6 واحد می باشد)


فرم شرایط خاص(اخذ بیش از 20 واحد- هم نیاز کردن دروس)

Text to Identify