دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 282 نتیجه
از 15
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الگوریتم های هوش جمعی 4076052 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1399/10/24 (09:30 - 11:30)
امنیت سیستم های پایه 1424056 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 امید عابدی | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/18 (13:30 - 15:30)
پایگاه داده پیشرفته 4076057 3 کارشناسی ارشد 01 مصطفی قاضی زاده احسائی | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/29 (17:30 - 19:30)
تحلیل ها و سیستم های داده های حجیم 4076063 3 کارشناسی ارشد 01 حسین قاسمعلی زاده | هرهفته شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) 1399/10/27 (09:30 - 11:30)
طراحی زبان های برنامه سازی 1424070 3 کارشناسی 01 مصطفی قاضی زاده احسائی | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/20 (07:30 - 09:30)
مباحث ویژه در نرم افزار 1 4076061 3 کارشناسی ارشد 01 فهیمه قاسمیان | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/11/04 (09:30 - 11:30)
مدیریت امنیت اطلاعات 1424058 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 حمید میروزیری | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/27 (15:30 - 17:30)
مهندسی نرم افزار پیشرفته 4076055 3 کارشناسی ارشد 01 حسین قاسمعلی زاده | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/17 (09:30 - 11:30)
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 4076023 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 وحید ستاری نائینی | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1399/11/04 (09:30 - 11:30)
برنامه سازی پیشرفته 1424234 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/27 (17:30 - 19:30)
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 1424042 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدی افتخاری | هرهفته شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته پنج شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/20 (09:30 - 11:30)
مبانی پردازش زبان و گفتار 1424053 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/16 (15:30 - 17:30)
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 1424032 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدیه قزوینی کر | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/17 (15:30 - 17:30)
معماری کامپیوتر 1424253 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/24 (11:30 - 13:30)
معماری کامپیوتر 1424253 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 وحید جمشیدی گوهر ریزی | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1399/10/24 (11:30 - 13:30)
ازشبکه های کامپیوتری 1424286 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 وحید ستاری نائینی | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) نامشخص
ازشبکه های کامپیوتری 1424286 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 وحید ستاری نائینی | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) نامشخص
شبکه های کامپیوتری 1424280 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 محمد جواد رستمی | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/27 (11:30 - 13:30)
امنیت شبکه های کامپیوتری 1424004 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 حمید میروزیری | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/21 (13:30 - 15:30)
مبانی بینائی کامپیوتر 1424033 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/24 (09:30 - 11:30)
نمایش 1 - 20 از 282 نتیجه
از 15