دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 563 نتیجه
از 29
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
داده کاوی 4076059 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 مصطفی قاضی زاده احسائی هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
طراحی سیستم های مجتمع پرتراکم 1424065 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1401/04/13 (10:30 - 12:30)
الگوریتم های پیشرفته 4076019 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1401/03/29 (13:30 - 15:30)
معماری کامپیوتر پیشرفته 4076025 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 مهدیه قزوینی کر هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1401/04/15 (10:30 - 12:30)
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 4076023 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 وحید ستاری نائینی هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
داده کاوی پیشرفته 4076035 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 02 علی اکبر نیک نفس هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1401/04/12 (10:30 - 12:30)
برنامه سازی پیشرفته 1424234 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1401/04/05 (13:30 - 15:30)
برنامه سازی پیشرفته 1424234 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 عباس بحرالعلوم هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1401/04/05 (13:30 - 15:30)
هوش مصنوعی 1424272 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدی افتخاری هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1401/04/12 (10:30 - 12:30)
مبانی پردازش زبان و گفتار 1424053 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1401/04/15 (10:30 - 12:30)
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 1424032 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 امید عابدی هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
معماری کامپیوتر 1424253 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1401/04/16 (08:00 - 10:00)
شبکه های کامپیوتری 1424280 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 محمد جواد رستمی هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1401/04/16 (08:00 - 10:00)
امنیت شبکه های کامپیوتری 1424004 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 حمید میروزیری هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1401/03/31 (13:30 - 15:30)
مبانی بینائی کامپیوتر 1424033 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1401/04/16 (10:30 - 12:30)
کارگاه کامپیوتر 1424024 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 پروین صفاپور هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) نامشخص
کارگاه کامپیوتر 1424024 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 03 پروین صفاپور هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) نامشخص
کارگاه کامپیوتر 1424024 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 پروین صفاپور هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) نامشخص
ازپایگاه داده ها 1424283 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مصطفی قاضی زاده احسائی هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) نامشخص
پایگاه داده ها 1424036 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مصطفی قاضی زاده احسائی هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1401/04/15 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 563 نتیجه
از 29