دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 186 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات 1424055 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 علی اکبر نیک نفس هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1399/04/05 (10:30 - 12:30)
یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی 1424051 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
مبانی رمزنگاری 1424057 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 حمید میروزیری هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/08 (13:30 - 15:30)
داده کاوی پیشرفته 4076035 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 02 مصطفی قاضی زاده احسائی هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1399/03/25 (10:30 - 12:30)
برنامه سازی پیشرفته 1424234 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 عباس بحرالعلوم هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/03/31 (10:30 - 12:30)
برنامه سازی پیشرفته 1424234 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/03/31 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 1424042 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدی افتخاری هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/01 (13:30 - 15:30)
هوش مصنوعی 1424272 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدی افتخاری هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/01 (13:30 - 15:30)
مبانی پردازش زبان و گفتار 1424053 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1399/03/29 (13:30 - 15:30)
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 1424032 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدیه قزوینی کر هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/04/07 (13:30 - 15:30)
معماری کامپیوتر 1424253 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/04/07 (13:30 - 15:30)
معماری کامپیوتر 1424253 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 وحید جمشیدی گوهر ریزی هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/07 (13:30 - 15:30)
معماری کامپیوتر 1424253 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 03 وحید جمشیدی گوهر ریزی هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/07 (13:30 - 15:30)
ازشبکه های کامپیوتری 1424286 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 وحید ستاری نائینی هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) نامشخص
ازشبکه های کامپیوتری 1424286 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 03 وحید ستاری نائینی هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) نامشخص
ازشبکه های کامپیوتری 1424286 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 وحید ستاری نائینی هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) نامشخص
شبکه های کامپیوتری 1424280 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 محمد جواد رستمی هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1399/04/08 (08:00 - 10:00)
امنیت شبکه های کامپیوتری 1424004 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 حمید میروزیری هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/05 (08:00 - 10:00)
مبانی بینائی کامپیوتر 1424033 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/04/08 (10:30 - 12:30)
کارگاه کامپیوتر 1424024 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 پروین صفاپور هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 186 نتیجه
از 10