دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 631 نتیجه
از 32
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
امنیت شبکه پیشرفته 4076064 3 کارشناسی ارشد 01 محمد جواد رستمی | هرهفته دوشنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهارشنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهارشنبه (12:30 - 13:30) 1401/10/18 (10:00 - 12:00)
الگوریتم های هوش جمعی 4076052 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دوشنبه (14:30 - 15:30) 1401/10/27 (10:00 - 12:00)
پایگاه داده پیشرفته 4076057 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 مصطفی قاضی زاده احسائی هرهفته دوشنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دوشنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهارشنبه (10:30 - 11:30) 1401/10/16 (10:00 - 12:00)
تحلیل ها و سیستم های داده های حجیم 4076063 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 فاطمه افسری | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1401/10/20 (10:00 - 12:00)
سیستم های عامل پیشرفته 4076056 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 مهدیه قزوینی کر هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1401/10/23 (10:00 - 12:00)
طراحی سیستم های مجتمع پرتراکم 1424065 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1401/10/27 (10:00 - 12:00)
طراحی مدار با فناوری نانو 4076054 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دوشنبه (16:30 - 17:30) 1401/10/25 (10:00 - 12:00)
مباحث ویژه در نرم افزار 1 4076061 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1401/10/25 (10:00 - 12:00)
برنامه سازی پیشرفته 1424234 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دوشنبه (10:30 - 11:30) 1401/10/20 (08:00 - 10:00)
هوش مصنوعی 1424272 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدی افتخاری هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1401/10/24 (08:00 - 10:00)
مبانی پردازش زبان و گفتار 1424053 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دوشنبه (16:30 - 17:30) 1401/10/20 (08:00 - 10:00)
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 1424032 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 امید عابدی هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دوشنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دوشنبه (16:30 - 17:30) 1401/10/20 (13:00 - 15:00)
معماری کامپیوتر 1424253 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1401/10/25 (08:00 - 10:00)
شبکه های کامپیوتری 1424280 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 محمد جواد رستمی هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1401/10/25 (08:00 - 10:00)
امنیت شبکه های کامپیوتری 1424004 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 حمید میروزیری هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1401/10/19 (13:00 - 15:00)
مبانی بینائی کامپیوتر 1424033 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1401/10/25 (10:00 - 12:00)
ازپایگاه داده ها 1424283 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مصطفی قاضی زاده احسائی هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) نامشخص
پایگاه داده ها 1424036 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مصطفی قاضی زاده احسائی هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1401/10/21 (08:00 - 10:00)
انتقال داده ها 1424284 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 امید عابدی هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1401/10/21 (10:00 - 12:00)
ساختمان های داده 1424029 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مسعود سعید هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دوشنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 10:30) 1401/10/24 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 631 نتیجه
از 32