دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 468 نتیجه
از 24
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الگوريتم هاي هوش جمعي 4076052 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1400/11/03 (09:30 - 11:30)
امنيت سيستم هاي پايه 1424056 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 امید عابدی | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1400/10/26 (13:30 - 15:30)
پايگاه داده پيشرفته 4076057 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 مصطفی قاضی زاده احسائی | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1400/10/29 (09:30 - 11:30)
تحليل ها و سيستم هاي داده هاي حجيم 4076063 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 حسین قاسمعلی زاده | هرهفته يك شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1400/10/20 (09:30 - 11:30)
سيستم هاي عامل پيشرفته 4076056 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 بهنام قوامی | هرهفته يك شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1400/10/28 (11:30 - 13:30)
طراحي مدارهاي مجتمع پرتراكم پيشرفته 4076058 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی | هرهفته يك شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1400/10/27 (09:30 - 11:30)
مباحث ويژه در نرم افزار 1 4076061 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان | هرهفته يك شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1400/10/25 (09:30 - 11:30)
برنامه سازي پيشرفته 1424234 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1400/10/26 (11:30 - 13:30)
هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره 1424042 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدی افتخاری | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1400/10/27 (11:30 - 13:30)
مباني پردازش زبان و گفتار 1424053 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان | هرهفته يك شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1400/10/23 (07:30 - 09:30)
طراحي كامپيوتري سيستمهاي ديجيتال 1424032 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدیه قزوینی کر | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1400/10/30 (09:30 - 11:30)
معماري كامپيوتر 1424253 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی | هرهفته يك شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1400/11/04 (15:30 - 17:30)
شبكه هاي كامپيوتري 1424280 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 محمد جواد رستمی | هرهفته شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 19:30) 1400/11/04 (13:30 - 15:30)
شبكه هاي كامپيوتري 1424280 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 محمد جواد رستمی | هرهفته يك شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1400/11/04 (13:30 - 15:30)
امنيت شبكه هاي كامپيوتري 1424004 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 محمد جواد رستمی | هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1400/10/28 (13:30 - 15:30)
برنامه نويسي كامپيوتر 1424001 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 سعید شجاعی باغینی | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1400/11/04 (13:30 - 15:30)
مباني بينائي كامپيوتر 1424033 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم | هرهفته يك شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/11/04 (09:30 - 11:30)
كارگاه كامپيوتر 1424024 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 پروین صفاپور | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) نامشخص
كارگاه كامپيوتر 1424024 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 پروین صفاپور | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) نامشخص
حساب كامپيوتري 4076034 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 آزاده السادات عمرانی زرندی | هرهفته يك شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/10/22 (09:30 - 11:30)
نمایش 1 - 20 از 468 نتیجه
از 24