دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 374 نتیجه
از 19
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
داده کاوی 4076059 3 کارشناسی ارشد 01 مصطفی قاضی زاده احسائی | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 15:30) 1400/03/25 (17:30 - 19:30)
طراحی سیستم های مجتمع پرتراکم 1424065 3 کارشناسی 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی | هرهفته شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) 1400/03/27 (09:30 - 11:30)
طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته 4076058 3 کارشناسی ارشد 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30)
معماری شتابدهنده های شیء گرا 1424035 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدیه قزوینی کر | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1400/04/02 (17:30 - 19:30)
مهندسی نرم افزار پیشرفته 4076055 3 کارشناسی ارشد 01 حسین قاسمعلی زاده | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1400/03/22 (17:30 - 19:30)
الگوریتم های پیشرفته 4076019 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1400/03/31 (17:30 - 19:30)
معماری کامپیوتر پیشرفته 4076025 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 مهدیه قزوینی کر 1400/03/22 (17:30 - 19:30)
داده کاوی پیشرفته 4076035 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 02 علی اکبر نیک نفس | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30)
برنامه سازی پیشرفته 1424234 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 02 عباس بحرالعلوم | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/03/27 (11:30 - 13:30)
برنامه سازی پیشرفته 1424234 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1400/03/27 (11:30 - 13:30)
هوش مصنوعی 1424272 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدی افتخاری | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1400/03/30 (11:30 - 13:30)
مبانی پردازش زبان و گفتار 1424053 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 فهیمه قاسمیان | هرهفته شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) 1400/03/25 (09:30 - 11:30)
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 1424032 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مهدیه قزوینی کر | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1400/03/26 (09:30 - 11:30)
معماری کامپیوتر 1424253 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 وحید جمشیدی گوهر ریزی | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1400/03/29 (17:30 - 19:30)
شبکه های کامپیوتری 1424280 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 محمد جواد رستمی | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1400/04/06 (15:30 - 17:30)
امنیت شبکه های کامپیوتری 1424004 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 حمید میروزیری | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1400/04/07 (11:30 - 13:30)
مبانی بینائی کامپیوتر 1424033 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 عباس بحرالعلوم | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1400/04/05 (11:30 - 13:30)
حساب کامپیوتری 4076034 3 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 01 آزاده السادات عمرانی زرندی | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/03/25 (17:30 - 19:30)
ازپایگاه داده ها 1424283 1 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مصطفی قاضی زاده احسائی | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) نامشخص
پایگاه داده ها 1424036 3 کارشناسی بخش مهندسی کامپیوتر 01 مصطفی قاضی زاده احسائی | هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1400/03/25 (11:30 - 13:30)
نمایش 1 - 20 از 374 نتیجه
از 19