لیست شماره تماس های بخش مهندسی کامپیوتر

تلفن های بخش مهندسی کامپیوتر (پردیزه افضلی پور)
نام و نام خانوادگی سمت بخش/واحد شماره داخلی شماره مستفیم /فاکس
آقای دکتر مجید محمدی رئیس بخش مهندسی کامپیوتر 2541 33257501 م/33257501 ف
خانم ربابه زنگی آبادی مسئول بخش مهندسی کامپیوتر 2540 33257501 م/33257501 ف
آقای دکتر وحید ستاری هیات علمی مهندسی کامپیوتر 2544
آقای دکتر علی اکبر نیک نفس هیات علمی مهندسی کامپیوتر 3252
آقای دکتر حمید میروزیری هیات علمی مهندسی کامپیوتر 3254
آقای دکتر مهدی افتخاری هیات علمی مهندسی کامپیوتر 3251
خانم دکتر فاطمه افسری هیات علمی مهندسی کامپیوتر 2547
آقای دکتر محمد جواد رستمی هیات علمی مهندسی کمپیوتر 2542
خانم دکتر پروین صفاپور هیات علمی مهندسی کامپیوتر 2543
آقای دکتر عباس بحرالعلوم هیات علمی مهندسی کامپیوتر 2497
اقای دکتر امیر عابدی هیات علمی مهندسی کامپیوتر 3256
آقای دکتر مصطفی قاضی زاده هیات علمی مهندسی کامپیوتر 3258
خانم دکتر مهدیه قزوینی هیات علمی مهندسی کامپیوتر 3257
آقای دکتر بهنام قوامی هیات علمی مهندسی کامپیوتر 3255
خانم دکتر آزاده عمرانی هیات علمی مهندسی کامپیوتر
اقای دکتر مسعود سعید هیات علمی مهندسی کامپیوتر 3253
آقای دکتر حسین قاسمعلی زاده هیات علمی مهندسی کامپیوتر
خانم دکتر حدیث محسنی هیات علمی مهندسی کامپیوتر
آقای دکتر وحید جمشیدی هیات علمی مهندسی کامپیوتر
آقای دکتر میروزیری(آزمدار) هیات علمی مهندسی کامپیوتر 2545
خانم فاطمه حسنی آشورزاده کارشناس مهندسی کامپیوتر 2548
آقای احمد سعیدی کارشناس مهندسی کامپیوتر 3249
آقای منصور بلوچ نژاد کارمند مهندسی کامپیوتر 2549
خانم اکرم متصدی نژاد کارشناس مهندسی کامپیوتر