آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها 
 آزمایشگاه ها و کارگاه ها   مسئول
 مرکز کامپیوتر کارشناسی  
 مرکز کامپیوتر ارشد  
 آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال                         خانم دکتر عمرانی
 آزمایشگاه شبکه آقای دکتر ستاری- آقای مهندس سعیدی
 آزمایشگاه پایگاه داده ها آقای دکتر قاضی زاده
 آزمایشگاه سیستم عامل خانم دکتر افسری
 آزمایشگاه مدار الکتریکی آقای دکتر میروزیری
 آزمایشگاه مدار الکترونیکی آقای دکتر نیک نفس- آقای مهندس سعیدی
 آزمایشگاه مدار منطقی آقای دکتر عابدی- آقای مهندس سعیدی
 آزمایشگاه معماری کامپیوتر آقای دکتر قوامی-آقای دکتر جمشیدی
 آزمایشگاه ریزپردازنده آقای دکتر قوامی-خانم دکتر قزوینی